^Back To Top
Get Adobe Flash player

FB:โรงเรียนนาบอน

Vinaora Visitors Counter

217521
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
29
190
370
216001
3735
2993
217521

Your IP: 34.201.121.213
2019-07-16 03:11

Login Form

 

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนาบอน

enlightened โรงเรียนนาบอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินที่เป็น กรรมสิทธิ์ของวัดมณีเจริญ ซึ่ง
พระคุณเจ้าอธิการเปรม จันทรโชโต เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่จัดสร้าง โรงเรียนและกรมสามัญศึกษาได้ประกาศตั้งชื่อโรงเรียนเป็นทางการโดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนนาบอน” เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ให้เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา และใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า 
“น.บ.” โดยทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 รับเฉพาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 43 คน โดยมี นายกฤษณ์ วณิชพันธ์ เป็น ครูใหญ่ 
การเรียนการสอนดำเนินมาตลอดและมีนั
กเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฎิรูปต้นแบบ โรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
mail สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน กับ สีเหลือง โดยใช้อักษรย่อ น.บ. 
mail ตราประจำโรงเรียน คือ ตราเพชร ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ 
      enlightened เพชร หมายถึง แร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งรอการพัฒนา (เจียระนัย) เมื่อผ่านการเจียระนัยจากช่างผู้ชำนาญการก็จะส่องประกาย สุกสว่าง แสดงถึงความมีคุณค่า ทรงคุณค่าจากผลการเจียระนัยนั้น เราจึงเปรียบกับ ระบบโรงเรียน (School System) เมื่อนักเรียน คือ ตัวป้อน (Input) เข้าสู่ระบบโรงเรียนผ่านกระบวนการจัด การเรียนการสอนการอบรม (Process) นั่นคือ ได้รับการเจียระนัยจากผู้ชำนาญการ (ครู) นักเรียนเหล่านั้นจะเปลี่ยน พฤติกรรม กลายเป็น ผลผลิต (Output) ที่ทรงคุณค่ายิ่ง สุกสว่างดังเพชรซึ่งเจียระนัยแล้ว จึงมีคำเปรียบเทียบว่า "ครู" คือ ผู้เจียระนัยมนุษย์" 
     enlightened รูปทรง ลักษณะความแหลมคมของเพชร หมายถึง ความเฉียบแหลม ความหลักแหลม ความฉลาดแหลมคม จึงมุ่งพัฒนาเด็กให้เด็กฉลาดแหลมคมตามศักยภาพของแต่ละคน 
    enlightened กรอบล้อมรอบเพชร หมายถึง การเจียระนัย ต้องอาศัยหลักวิชา กติกา แนวปฏิบัติที่มีอยู่ในขอบเขตที่กำหนด นั่นคือ ต้องใช้แบบแปลนในการสร้าง คนเปรียบเสมือนการสร้างบ้านโดยใช้ พิมพ์เขียว (BluePrint) 
      enlightened กนกลายไทย หมายถึง การพัฒนาคน (เจียระนัย) จะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ต้องไม่ลืมความเป็นไทย (ลักษณะความเป็นไทย) วัฒนธรรมไทย เพราะ "ค่าของคนอยู่ที่ผลของวัฒนธรรม" 
     enlightened ชื่อโรงเรียนเหนือกรอบเพชร หมายถึง สถานที่อุปการะคุณสูงสุด เป็นผู้ให้ "กำเนิด" ทางการศึกษา เป็นที่หลบร้อนหนาว ทรงคุณค่า ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล เอาใจใส่ โอบอ้อมอารีต่อทุกชีวิตที่ผ่านมาและผ่านไป จึงสมควรที่จักเทิดทูนบูชา
 
mailทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาบอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน 
              1. นายกฤษณ์ วณิชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2519 - 2523 
              2. นายอวยชัย หงส์ทอง ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2523 - 2528 
              3. นายสุรพล หอมหวน ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2528 - 2533 และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2533 - 2535 
              4. นายประศาสน์ วิโรภาส ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2535 - 2539 
              5. นายจุฑารัตน์ พิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2539 - 2543 
              6. นายประสิทธิ์ ภักดีชน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2543 - 2547 
              7. นายปรีชา แร่ทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2547 - 2554 
              8. นายวัฒนา ลาชโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2554 - 2557 
              9. นายไกวัล  เสริมแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2558-2560
            10. นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน
           

          ซึ่งทางโรงเรียนเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลแก้วแสนทุกหมู่บ้าน ตำบลทุ่งสง หมู่ที่ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ตำบลนาบอน หมู่ที่ 2,3,6,7,8,11 มีนักเรียนจำนวน 857 คน ครูผู้สอน จำนวน 47  คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน ครูธรุการ จำนวน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 คน และครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 คน รวมข้าราชการและบุคลากรโรงเรียน ทั้งหมด จำนวน 56 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (งดรับ24 มีนาคม 2562) เวลา08.30-16.30น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 1 ม.1 >>เปิดรับ 5 ห้อง จำนวน 200 คน ม.4 >>เปิดรับ โปรแกรมวิทย์-คณิต รับ 2 ห้อง จำนวน 80...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา1/ 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา1/ 2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2561 วันที่ 14 มิ.ย.2561

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาบอนเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเรียนซ้ำ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 30 เมษายน 2559

ผู้อำนวยการ

นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

บริการการศึกษา

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน

แหล่งเรียนรู้

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Copyright © 2013. โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  Rights Reserved.