^Back To Top
Get Adobe Flash player

FB:โรงเรียนนาบอน

Vinaora Visitors Counter

164913
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
93
168
261
163313
3381
4202
164913

Your IP: 54.224.235.183
2018-06-18 07:49

Login Form

 

ข้อมูลอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยสยาม
   มหาวิทยาลัยทักษิณ    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   มหาวิทยาลัยนเรศวร    มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   มหาวิทยาลัยแม่โจ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    มหาวิทยาลัยบูรพา
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน    มหาวิทยาลัยมหิดล
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร    มหาวิทยาลัยศิลปากร
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
   มหาวิทยาลัยรังสิต    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   มหาวิทยาลัยเกริก    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    มหาวิทยาลัยพายัพ
   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนาบอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีทางโยธาวาธิต

โรงเรียนนาบอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีทางโยธาวาธิต

ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียนนาบอนประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีทางโยธาวาธิต

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา1/ 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา1/ 2559

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1/2559 วันที่ 9 มิ.ย.2559

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อครู วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

คณะครูโรงเรียนนาบอนได้มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

การเรียนซ้ำของนักเรียน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาบอนเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเรียนซ้ำ ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 30 เมษายน 2559

เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนนาบอน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนนาบอน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 นางสาวมนต์สุดา เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เปิดเผยว่า โรงเรียนนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา , ศึกษาบ่อน้ำร้อน , ดาราศาสตร์ และนักสืบชายหาด มีนักเรียน จำนวน 55 คน ครู 9 คน เข้าร่วมในค่ายครั้งนี้ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะ "เรียนให้สนุกและเล่นให้เกิดความรู้" หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงท้องฟ้าจำลอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนผ่านนิทรรศการ...

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการ


นายไกวัล เสริมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบอน

บริการการศึกษา

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน

แหล่งเรียนรู้

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

Copyright © 2013. โรงเรียนนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช  Rights Reserved.