กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่2 พัฒนาหลักสูจรสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย ยึดหยุ่น เน้นการบูรณาการ การเรียนรู้และการดำรงชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคให้เต็มศักยภาพ