ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนนาบอน  

ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 
โทรศัพท์ 0-7549-1475 โทรสาร 0-7549-1122 
E-mail : school@nbs.ac.th 
Website : http://www.nbs.ac.th 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีเขตพื้นที่บริการในอำเภอนาบอน