ประวัติของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนาบอน

     โรงเรียนนาบอนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินที่เป็น กรรมสิทธิ์ของวัดมณีเจริญ ซึ่งพระคุณเจ้าอธิการเปรม จันทรโชโต เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่จัดสร้าง โรงเรียนและกรมสามัญศึกษาได้ประกาศตั้งชื่อโรงเรียนเป็นทางการโดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนนาบอน” เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ให้เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา และใช้อักษรย่อของโรงเรียนว่า “น.บ.” โดยทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 รับเฉพาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 43 คน โดยมี นายกฤษณ์ วณิชพันธ์ เป็น ครูใหญ่

     การเรียนการสอนดำเนินมาตลอดและมีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฎิรูปต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549  สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน กับ สีเหลือง โดยใช้อักษรย่อ น.บ.  ตราประจำโรงเรียน คือ ตราเพชร ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

         เพชร หมายถึง แร่ธาตุชนิดหนึ่งซึ่งรอการพัฒนา (เจียระนัย) เมื่อผ่านการเจียระนัยจากช่างผู้ชำนาญการก็จะส่องประกาย สุกสว่าง แสดงถึงความมีคุณค่า ทรงคุณค่าจากผลการเจียระนัยนั้น เราจึงเปรียบกับ ระบบโรงเรียน (School System) เมื่อนักเรียน คือ ตัวป้อน (Input) เข้าสู่ระบบโรงเรียนผ่านกระบวนการจัด การเรียนการสอนการอบรม (Process) นั่นคือ ได้รับการเจียระนัยจากผู้ชำนาญการ (ครู) นักเรียนเหล่านั้นจะเปลี่ยน พฤติกรรม กลายเป็น ผลผลิต (Output) ที่ทรงคุณค่ายิ่ง สุกสว่างดังเพชรซึ่งเจียระนัยแล้ว จึงมีคำเปรียบเทียบว่า “ครู” คือ ผู้เจียระนัยมนุษย์” รูปทรง ลักษณะความแหลมคมของเพชร หมายถึง ความเฉียบแหลม ความหลักแหลม ความฉลาดแหลมคม จึงมุ่งพัฒนาเด็กให้เด็กฉลาดแหลมคมตามศักยภาพของแต่ละคน

         กรอบล้อมรอบเพชร หมายถึง การเจียระนัย ต้องอาศัยหลักวิชา กติกา แนวปฏิบัติที่มีอยู่ในขอบเขตที่กำหนด นั่นคือ ต้องใช้แบบแปลนในการสร้าง คนเปรียบเสมือนการสร้างบ้านโดยใช้ พิมพ์เขียว (BluePrint)

         กนกลายไทย หมายถึง การพัฒนาคน (เจียระนัย) จะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ต้องไม่ลืมความเป็นไทย (ลักษณะความเป็นไทย) วัฒนธรรมไทย เพราะ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของวัฒนธรรม”

         ชื่อโรงเรียนเหนือกรอบเพชร หมายถึง สถานที่อุปการะคุณสูงสุด เป็นผู้ให้ “กำเนิด” ทางการศึกษา เป็นที่หลบร้อนหนาว ทรงคุณค่า ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล เอาใจใส่ โอบอ้อมอารีต่อทุกชีวิตที่ผ่านมาและผ่านไป จึงสมควรที่จักเทิดทูนบูชา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนาบอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน

      1. นายกฤษณ์ วณิชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ปี พ.ศ. 2519 – 2523
      2. นายอวยชัย หงส์ทอง ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2523 – 2528
      3. นายสุรพล หอมหวล ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2528 – 2533 และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2533 – 2535
      4. นายประศาสน์ วิโรภาส ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2535 – 2539
      5. นายจุฑารัตน์ พิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2539 – 2543
      6. นายประสิทธิ์ ภักดีชน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2543 – 2547
      7. นายปรีชา แร่ทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2547 – 2554
      8. นายวัฒนา ลาชโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2554 – 2557
      9. นายไกวัล เสริมแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2558-2560           

    10. นายธีระวุฒิ มีประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2561-2564
    11. นายวิชัย ราชธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2564-2566                               

    12. นายวิชัย สุขพันธุ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน  

 

สิ่งที่คุณอาจพลาด